دندون دوم

Published February 21, 2009 by fruitoflove

دو هفته ای میشه که اینجا ننوشتم و اپ نکردم .سامی سر ماجرای دندون اولی کلی بغلی شده بود و حاضر نبود از بغل ما پایین بیاد . کلی حرص خوردم و سختی کشیدم تا از سرش افتاد ولی ۲یا ۳روز بیشتر طول نکشید که دندن دومش هم نیش زد و باز لوس بازیها و ناله ها و بهانه گیریهای شازده شروع شد و طبعا بغل کردن هم که بی برو برگرد لازمه.صبح تا عصر یه دستی مشغول کدبانوگری بودم تا عصر که شیفتم با باباش عوض میشد.اونوموقع هم مثل دور تند فیلم کارهام را تمام میکردم و برای فردا غذا اماده میکردم و اخر شب هم مستند خوابوندن سامی و مامی!

 بله بالاخره به هر ترتیبی بود دیروز دندون دوم برنس سامی سرزمین خوشختی هم خودشا نمایان کرد و کوچولوی بی دندون ما را تبدیل به یه فسقلی دو دندونه کرد. البته یه فسقلی دودندونه بغلی! الانم که امدم اینجا سامی را بعد از یه روز بدخوابی و لوس بازی و نق نق بازی خوابوندم و امدم خبر امدن دومین مرواریدش را ثبت کنم تا یادم نرفته .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: