خريد

Published March 9, 2009 by fruitoflove

دیروز مهربان همسر مرخصی بود و به خاطر برنامه های عقب افتاده کلی کار داشتیم که از صبح رفتیم بیرون.عسلک هم توی اغوشی اروم و خندون همراهمون بود.دل هیچ احدی را هم نشکست و هر کی نگاهش کرد کلی براش ذوق کرد و بای بای میکرد. رفته بودیم مخابرات برای تغییر شماره خونه منو سامی نشستیم تا بابایی کارها راتمام کنه .یه خانم مسن هم کنار ما بود سامی ساکت و اروم یه نگاهی به خانمه میکرد یه نگاهی به من ! (احساس غریبی داشت نسبت بهش)تا خانمه بهش خندید و گفت چه پسری ؟اسمت چیه؟ -همین کافی بود تا سامی نطقش باز شه و شروع کنه . توی اون نیم ساعتی که اونجا بودیم کلی سرو صدا کرد . و با ادمهایی که از روبرومون رد میشدند بای بای میکرد و انتظار داشت بقیه هم براش دست تکون بدند ! ( وقتی میگیم بای بای سامی هم سعی میکنه تکرار کنه ولی فقط میتونه بگه دای داییییییییی)

بعد از کلی شلوغ بازی توی اغوشی خوابش برد و خدا را شکر تا ما کارهامون را تمام کردیم شازده خواب بود. اخر سر هم نوبت به خرید رسید و رفتیم فروشگاه .هنوز نرسیده بیدار شد و چشمش افتاد به بسته تن ماهی که دست بابایی بود .و با گفتن یه منـــــــــــه قاطعانه تن ماهي ها را از ان خودش كرد. چون خسته بودم و هم میترسیدم تن ماهی ها را بندازه زمین و ابروریزی به پا کنه نشوندمش توی چرخ خرید ! که کلی هم کیف کرد برا خودش . همون قسمت اول مربوط به شیر خشک و سرلاک بود وقتی باباش سرلاک براش برداشت پسرک ما مثل سرلاک ندیده ها و قحطی زده ها کلی ذوق زده شد و سوزنش گیر کرده بود اده  اده  منــــــــــــــــه (اده = بده  – چند روزه یادگرفته چیزی بخواد میگه اده)و سرلاک تو یه دست وتن ماهی ها توی یه دست دیگش به خرید ادامه داده. کلی هم واسه خانمهاو دخترهای که تو فروشگاه بودند ناز کرد و خندید .اخر سر هم کلی ماجرا داشتیم با سامی و سرلاک و کانتر . به هیچ عنوان حاضر نبود سرلاک را بده تا بارکدش را بخونند.دو دستی چسبیده بود به بسته سرلاک و اگر بهش دست میزدیم جیغ میکشید و گریه میکرد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: